Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 50 502 172

Google


 Enlaces:
PÁGINA WEB OFICIAL DE UNPACU.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET
RELIGION EN REVOLUCION.
MEDICINA CUBANA
PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.
MARTÍ NOTICIAS
14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A

LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.https://www.youtube.com/channel/UCucqVzJXJKiqDxD4O7yScRg

https://www.youtube.com/channel/UC3Qil1ngkVjgK28lELFdPrg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCb1_b4vlNQYBmRg3V5X3MPAhttps://www.youtube.com/channel/UCo-AWISEV5xlCJxXWh6LKug

CIBER CUBA.
ADV CUBA.
CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DIARIO LAS AMÉRICAS.COM
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTUSida informerar om sitt arbete på Kuba.
  
29-11-2018

web/article.asp?artID=40280


KUBA
Vårt arbete på Kuba
Sida / Här arbetar vi
Uppdaterad: 18 september 2018

web/article.asp?artID=40280
En vy över takåsarna i Kubas huvudstad Havanna. Foto: Sida

Det övergripande syftet med det svenska biståndet till Kuba är att stödja den pågående moderniseringen av landet och värna respekten för mänskliga rättigheter. Grunden för arbetet är den strategi som riksdagen beslutade om 2016 och som löper till år 2020.

Bakgrund
Kuba är sedan revolutionen 1959 en enpartistat. Den kubanska konstitutionen slår fast att inga andra partier är tillåtna än Kubas kommunistparti. Fidel Castro var partisekreterare i det kubanska kommunistpartiet fram till 2011 och landets president till 2008, då han ersattes på presidentposten av sin bror Raúl Castro. 2018 valdes Miguel Diaz-Canel till Kubas president efter Raúl Castro.

Kuba avviker från de flesta länder i regionen med sin kombination av låga inkomster och hög standard när det gäller hälsa och utbildning.  Medellivslängden hör till den högsta i regionen och andelen läskunniga är mycket hög. Arbetslösheten är låg, men de flesta kubaner har mycket låga inkomster och saknar möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Brist på transportmedel och varor, höga priser på importerade konsumtionsprodukter och trångboddhet, skapar spänningar i samhället. Ransoneringskort för livsmedel används fortfarande.

Det kubanska hälso- och utbildningsområde har länge hållit en hög standard, men en betydande försämring har ägt rum de senaste åren till följd av den försämrade ekonomiska situationen.

Mänskliga rättigheter

Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val och de medborgerliga och politiska rättigheterna är kraftigt begränsade.
Oliktänkande utsätts för godtyckliga frihetsberövanden och trakasserier av polis och säkerhetstjänst, aktivister hindras från att resa och landet håller fortfarande politiska fångar.

Hindren är stora när det gäller grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och civilsamhällets möjlighet att verka fritt. De flesta tryckta medier och alla etermedier är statliga. Det är förbjudet att vara medlem i oberoende och av staten icke godkända organisationer (till exempel partier och fackliga organisationer).

Det oberoende civilsamhället har dock under senare år i någon mån skapat sig större utrymme och informationsmonopolet har brutits i och med att allmänheten har fått viss tillgång till internet. Religionsfrihet och hbtq-personers rättigheter har stärkts och lagstiftning mot diskriminering av hbtq-personer har införts. Kuba har också öppnat för möjligheten att godkänna samkönade äktenskap.

Ekonomi och samhällsstyrning
2011 påbörjades en ekonomisk moderniseringsprocess i Kuba. Samtidigt öppnade regeringen för att kubaner skulle kunna driva privat verksamhet i olika former. Syftet med reformerna var att effektivisera den statliga sektorn, dra ner på statens utgifter och öka landets produktivitet och tillväxt. Reformerna har dock gått långsamt och kantats av byråkratiska hinder. Många av nedskärningarna inom den statliga sektorn har därför fått skjutas på framtiden. Lönerna inom den statliga sektorn är överlag mycket låga, varför många måste söka inkomster på andra sätt.

I nuläget arbetar drygt 25 procent av den arbetsföra befolkningen inom den privata sektorn. Uppskattningsvis finns det uppåt 500 000 egenföretagare, och antalet tenderar att öka, trots bristen på stöd från myndigheterna. 2011 gavs kubaner större möjligheter att köpa och sälja sina bilar och hus. De positiva effekterna på den ekonomiska utvecklingen av dessa mindre reformer är än så länge begränsade. De flesta kubaner lever fortsatt under knappa förhållanden.

Inrikespolitik
På det inrikespolitiska området har inga grundläggande, positiva förändringar skett. Vid den sjätte partikongressen 2011 begränsades mandatperioden för politiska topptjänster till fem år med högst två på varandra följande perioder (tio år totalt), vilket också låg till grund för att Raúl Castro lämnade presidentposten 2018.

Någon tydlig politisk förändring kom dock inte efter partikongressen 2016. Tvärtom har de styrande markerat att den rådande politiska modellen ligger fast. Samtidigt konstaterades att genomförandet av de ekonomiska reformerna går för långsamt. I juli 2018 inleddes ett arbete med att skriva om den kubanska konstitutionen, vilket dock inte förväntas leda till några större förändringar när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Det svenska biståndet
Det svenska biståndet uppgår under perioden 2016-2020 till totalt 90 miljoner kronor, vilket blir cirka 18 miljoner per år. Det är ett bistånd av begränsad storlek, men som ger en möjlighet att bidra genom kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Det övergripande syftet med det svenska biståndet till Kuba är att stödja den pågående moderniseringen av Kuba och värna respekten för mänskliga rättigheter. Sidas stöd ska främja en hållbar ekonomi och samhällsstyrning och ge fattiga människor möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor.

Sida bidrar inte med några medel till den kubanska staten, utan samarbetet med kubanska myndigheter sker genom erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser i syfte att öka kapaciteten inom förvaltningen. De medel som går till kubanska samarbetspartners där statliga aktörer är involverade är i första hand av ersättning för resor, boende och traktamente.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt kapacitet i det civila samhället och ett mer gynnsamt samhällsklimat för det civila samhällets organisationer.
En hållbar samhällsutveckling i dess olika dimensioner.
Värnande av och ökad kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive hbtq-rättigheter och rättsstatens principer hos offentliga institutioner och det civila samhället.
Förbättrade förutsättningar för hållbar ekonomi och samhällsstyrning.

Exempel på insatser

ILAC (International Legal Assistance Consortsium) genomför i samarbete med IBA (International Bar Association) utbildningar i handelsrätt. Programmet innehåller bland annat utbildning av jurister och advokater samt expertutbyte med Sveriges advokatsamfund och kubanska jurister och domare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett projekt kring decentralisering och kommunernas roll i samhället. På Kuba är detta något helt nytt, eftersom kommunerna hittills haft ett begränsat självstyre.

Näringslivets Internationella Råd (NIR) driver ett program som genom utbyten och utbildning bidrar till att kubanska banker ökar sin kompetens inom bland annat internationell handel, riskhantering, samt hantering och bedömning av kreditrisker.

Sida ger även stöd till vidareutbildning av ekonomer på universitetet i Havanna, samt till utbildning av personer inom statsförvaltningen. Syftet är att bidra till en modernisering av den kubanska ekonomin.

På kulturområdet planerar Sida stöd genom organisationen Selam för att öka samarbetet och utbytet mellan kulturaktörer i Sverige och på Kuba.

Dessutom finansierar svenska civilsamhällsorganisationer, bland annat Diakonia, olika kubanska organisationer inom ramen för biståndsstrategin. Fokus är att stärka det kubanska civilsamhället.

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

- - - -

Utrikesdepartementets rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuba: situationen per den 31 december 2017 

 

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
09-09-2020KUBA VIDEO: Demonstration i Stockholm mot Kubas militärdiktatur, för frihet och demokrati och som stöd till den nationella och internationella kubanska kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
06-09-2020Brev till Sveriges Regering. Kuba står inför ekonomisk kollaps med ökad hunger, missnöje och förtryck. Kubaner vill rikta nationell och internationell uppmärksamhet på detta med kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
29-11-2018Sida informerar om sitt arbete på Kuba.
03-12-2017Video Ulf Erlingsson: Stoppa Folkmordet i Venezuela.
16-11-2017 Kuba: Misstänkta kritiker trakasseras och straffas med arbetslöshet. Amnesty International.
28-10-2017Video om bakgrunden till och situationen i Venezuela. Av Ulf Erlingsson rådgivare i den civila motståndskampen mot diktaturen.
04-07-2017MYCKET SEVÄRT SVT - KORRESPONDENTERNA reportage om situationen i Venezuela: "Vid ruinens brant". Programledare Bengt Norborg.
28-04-2017Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Venezuela.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuba.
21-03-2015Video TV YLE: Regimkritisk demonstration i Havanna Kuba, filmades av YLE team, som greps av polisen.
09-03-2013Panelsamtal med Rosa Maria Payá och Regis Iglesias från den Kristna Frihetsrörelsen på Kuba med minnesceremoni för Oswaldo Payá och Harold Cepero den 5 mars 2013.
06-03-2013Angel Carromero talar ut om bilkraschen som dödade Kuba's Oswaldo Payá. En regeringskyltad bil förföljde dem och körde på dem bakifrån. Washington Post.
04-03-2013Video: Rosa Maria Payá – Presskonferens i Stockholm den 4 mars 2013.
01-03-2013Allt tyder på att påstådd bilolycka på Kuba var ett avsiktligt mord. Internationell utredning krävs vid Presskonferens i Madrid.
26-01-2013Kubansk människorättsorganisation uppger att antalet politiska fångar har fördubblats. Av Juan O. Tamayo.
04-11-2012Kuba: 402 arresteringar av fredliga demokratiaktivister i oktober, totalt under året 4 542, en kraftig ökning från tidigare år, rapporterar Hablemos Press.
04-10-2012KUBA VIDEO: Dold kamera - de styrandes verkliga ansikten.
26-09-2012Kirurger vid centralsjukhus i Havanna klagar på allvarliga missförhållanden i öppet brev till Raúl Castro.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
09-08-2012Kubansk oppositionsledares familj accepterar inte den officiella versionen av bilolycka och kräver oberoende internationell utredning. Kommuniké från familjen.
07-08-2012Många frågor kring bilolyckan på Kuba som ledde till oppositionsledares död. Oswaldo Payá's dotter uttalar sig.
15-07-2012Videos: Castro-regimen utsätter f d politisk fånge med familj för våldsam attack med stenar, tjära och exkrementer och det har pågått i över än en vecka. Av Eva Belfrage.
14-07-2012Svenska Smittskyddsinstitutet 4 juli 2012: Kolerautbrott på Kuba.
15-06-2012Kubas väg till verklig demokrati – Kommendant Huber Matos reflektioner den 12 juni 2012 i ett tal i Mexiko.
03-06-2012Öppet brev till den kubanske diktatorn Raúl Castro från kubansk motståndsledare.
16-05-2012Video när dissidenten Jorge Vázquez Chaviano arresterades för att han vill gå till påvens mässa i Havanna den 27 mars. Han är fortfarande fängslad.
02-05-2012340 från oppositionen i Kuba fängslades under april månad. Dissidenter fick varningar eller arresterades för att de inte skulle delta i första maj tåget.
17-04-2012Kuba: Högsta antalet arresteringar av dissidenter på 50 år. Diario de Cuba.
12-04-2012Videos: Kubaner protesterar mot Castro-regimen på egen hand utan oppositionen i ryggen. Regimprovokationer eller spontana intitiativ? Av Eva Belfrage.
20-03-2012Videodokumentär om den Svarta Våren på Kuba. Nio år senare och bara en vecka innan Påvens besök frågar internationell press om Kuba står inför en ny Svart Vår. Av Eva Belfrage.
18-03-2012Slumbostäder i Santiago de Cuba – Videos och fotoreportage av Anyer A. Blanco Rodríguez, UNPACU.
14-03-2012F d kubansk politisk fånge vittnar om tortyr i Kubas fängelser inför FN Kommittén för Mänskliga Rättigheter, som uppmanas av tjugo NGOs att utesluta Kuba ur kommittén. Av Eva Belfrage.
09-03-2012Arresterade medlemmar i motståndsrörelsen lyckas filma i en fängelsecell i Santiago de Cuba.
24-02-2012VIDEODOKUMENTÄR om Castro-regimens nedskjutning av fyra hjälpflygare som den 24e februari 1996 skulle undsätta kubanska båtflyktingar. MAR por Cuba - Horacio Cambeiro.
15-02-2012VIDEO: Den kubanska motståndsrörelsen UNPACU distribuerar flygblad i Palma Soriano.
06-02-2012Veckorapport från Kuba: Godtyckliga arresteringar, misshandel, förföljelser, förolämpningar, hot och sexuella trakasserier före Påven Benedictus XVI 's besök på Kuba. Av Kubansk-Amerikanska Kvinnors Koalition.
01-02-2012Cuba Archive: Rapport om den kubanske politiske fången Wilman Villar Mendozas död, händelserna innan och hans biografi.
17-01-2012Video: Rapport från kubanskt sjukhus.
05-01-2012Videos: Motståndsrörelsen på Kuba marscherar redan första dagen på det nya året för demokrati och fri- och rättigheter.
28-12-2011Video: Protestmarscher på Kuba under juldagarna. Hablemos Press.
17-12-2011Kuba: Video visar stort polisuppbåd och överfall mot 50 fredliga män som marscherade för fred och demokrati i östra Kuba den 2 december 2011.
24-11-2011Opinionsmätning av IRI på Kuba visar: att kubanerna vill ha frihet och demokrati, 70% har inte förtroende för regeringen, 93% har inte tillgång till Internet och 3 av 5 tror inte  på ekonomiska reformer utan politiska förändringar.
03-11-2011Mamma vädjar desperat om hjälp för att rädda livet på grovt misshandlad och godtyckligt fängslad dotter. Av Pedazos de la Isla.
21-10-2011Kuba, Video: Misshandeln av Laura Pollán, Vita Damernas ledare, innan hon lades in på sjukhus och avled under mystiska omständigheter. Av Eva Belfrage.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som fängslades den 26 september och en kvinna som just frigivits är i dåligt skick efter misshandel.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som samlats i Sara Martha Fonsecas hus överfölls och släpades iväg av civilklädda säkerhetsmän.
28-09-2011Video: Frihetsmarsch våldsamt stoppad och flera dissidenter arresterade, bl a Martha Fonseca. Castros paramilitära huliganer genomför  hatkampanjer med stenkastning.
18-09-2011Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjöld: Sture Linnér, JF Kennedy, Norsk Rikskringkastingfilm samt utdrag ur Greta Belfrages dagbok.

GUILLERMO MILÁN. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: WWW.CUBADEMOCRACIAYVIDA.ORG
Eva Belfrage: Representante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Suecia. Editor and collaborator for the English/Swedish page of “Cuba Democracia y Vida”


Dr Eloy González.

Dr. Alberto Roteta Dorado. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

Julio M. Shiling. Escritor, Periodista y Analista Político: ARTÍCULOS, OPINIONES, VIDEOS Y DOCUMENTOS.

Dr. Ing. y Prof. Jorge Hndez Fonseca. Analista Político y Escritor. Cubano exiliado político en Brasil. Director de la Web: Cuba Libre Digital.com ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Félix José Hernández: Artículos y Fotorreportajes Culturales.

Lcdo. Sergio Ramos. Artículos, Opiniones y Notas de Prensa.

PEDRO CORZO. ARTICULOS Y OPINIONES.

Alfredo M. Cepero. Artículo, Documentos y Notas de Prensa.

ARTÍCULOS Y OPINIONES DEL EX-PRESO POLÍTICO Manolo Pozo

Lcdo. Abogado Frank Braña Fernández. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

historiador Rolando Gallardo. Cubano Asilado en Ecuador. Colaborador de esta web 100% cubana: Cuba Democracia y Vida.org

PROFESOR JOSÉ VILASUSO: ARTICULOS, OPINIONES Y ENTREVISTAS.

Alejandro Tur Valladares. ARTÍCULOS, NOTICIAS Y OPINIONES.

GUILLERMO MILAN REYES. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: "CUBA DEMOCRACIA Y VIDA. ORG"

ALFRDO PONG:CARICATURAS.

Desde Cuba: MARTHA BEATRIZ ROQUE CABELLO. Colaboradora de esta página Web "Cuba Democracia y Vida.ORG"

Dr. José Àngel Valdés García: Artículos y opiniones.

 Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida, por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004.

SER CAMPESINO EN UN PAÍS LIBRE. ENTREVISTA AL SEÑOR ALF HOLMSTEN. Por: Guillermo Milán Reyes. Editor y redactor de "Cuba Democracia y Vida".
RESUMEN EN ESPAÑOL DE LA ENTREVISTA HECHA A GUILLERMO MILÁN POR EL PERIÓDICO SUECO " TIDNINGEN ÅNGERMANLAND"

DIARIO LA MARINA: PUEDES LEER NOTICIAS DESDE 1899 HASTA 1960.
ESPAÑOL:
Importante doc. UNPACU:
Programa Mínimo
y Proyecciones.

ENGLISH: 
A Minimal Programme and
Projections UNPACU.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
 
Canal YouTube de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org  

 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA: REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 
Presos Políticos de UNPACU
Presos Políticos de UNPACU

Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ para comprar el
libro  en la editorial de origen
.
 
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO
:
Notas sobre la
religiosidad del cubano
bajo una dictadura prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK SOBRE LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

"Alma con Alas" 
Nuevo libro
de 
Marta M. Requeiro Dueñas.
Para comprar Click la imagen

 "LO QUE NO NOS MATÓ":
Para comprar este agradable
libro sobre la situación del
cubano de a pie, de Marta M.
Requeiro Dueñas, CLICK EN LA
IMAGEN DEBAJO.

LIBRO: "LO QUE NO NOS MATÓ". Marta M. Requeiro Dueñas

CLICK EN LA IMAGEN DEBAJO
PARA EL LIBRO EN INGLÉS.

  Click debajo y Compre este
hermoso libro de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.

 Content Management System SimpleCMS

©2005-2020 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org